हेटाै‌डा अस्पतालकाे परिचय

यो हेटौडा अस्पताल मकवानपुर जिल्लाको सुन्दर नगरी हे उ म न पा बडा नं. १ मा राप्ती नदिको किनारमा अवस्थित रहेको छ । यसको जग्गाको क्षेत्रफल ४ बिगहा भएपनि यसको पुर्वको जग्गामा क्षेत्रीय मेडिकल र स्टोर रेडक्रस पश्चिम तर्फ ब्लडबैंकको बिल्डिङ्ग बनेका छन् । अस्पताल सरहद भित्र जनस्वास्थ्य निर्देशनालय पनि रहेकोले यस अस्पतालका जग्गाको केही भाग अन्य स्वास्थ्य संस्थाले उपभोग गरेको कारण यसको जग्गा सांगुरिदै गएको छ । जसले गर्दा अस्पतालको बिस्तार गर्न यो एउटा ठूलो टगारोको रुपमा रहेको देखिन्छ । तै पनि यो अस्पताल विकाशक्रममा विकशित हुदै आएको छ । यो अस्पताल सुरुमा २०१६ सालमा १५ बेड बाट शुरु भै जिल्ला अस्पतालको रुपमा २२ सालमा स्थापना भएको छ । विकाशको क्रममा हेटौडा अस्पताल विकास सेवा समितिको रुपमा गठन भै सो विकास सेवा समिति अस्पतालको विकाश गर्नमा सहयोग क्रममा विकास सेवा समितिबाट २५ शैया थप गरी नेपाल सरकारको २५ शैया र विकास समितिको २५ शैया गरी जम्मा ५० शैया सञ्चालन भै सेवाप्रदान गर्दै आएको अवस्थामा आर्थिक बर्ष २०६१÷६२ सालमा मन्त्री परिषदको निर्णयानुसार उप क्षेत्रीय अस्पतालको नाममा नामाकरण गरिए पनि उप क्षेत्रीय अस्पतालको दरबन्दी पठाउन नसकेको कारण मिति २०७१।३।२० को मन्त्री परिषदको निर्णयले ५० शैया कायम गरी सोही अनुसार दरबन्दी स्थापना भै पदपुर्ति भइरहेको क्रममा रहेको र नेपाल सरकारको ५० शैया सञ्चालनमा आएको र विकास समितिको ५० शैया कायममै अन्य शैया १० रहेकोले यस अस्पतालमा ११० शैया प्रयोग भइरहेको छ ।