बागमती प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय

हेटौँडा अस्पताल

हेटौँडा, मकवानपुर
अपडेट हेटौंडा अस्पतालको नयाँ वेबसाइट सञ्चालनमा आएको छ ।
सूचना
 2 महिना अगाडि
नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा (14- Security Guard) - २०८०|०६|०६
 2 महिना अगाडि
नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा (13- Sweeper) - २०८०|०६|०६
 2 महिना अगाडि
नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा (12- Computer Operator Assistant) - २०८०|०६|०६
 2 महिना अगाडि
नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा (09- Radiographer) - २०८०|०६|०६
 2 महिना अगाडि
नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा (08 - Pharmacy Assistant) - २०८०|०६|०६
 2 महिना अगाडि
नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा (07-Lab Technician) - २०८०|०६|०६
 2 महिना अगाडि
नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा (06 - Health Assistant) - २०८०|०६|०६
 2 महिना अगाडि
नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा (05- Staff Nurse) - २०८०|०६|०६
 2 महिना अगाडि
नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा (04 -Microbiologist) - २०८०|०६|०६
 2 महिना अगाडि