बागमती प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय

हेटौँडा अस्पताल

हेटौँडा, मकवानपुर
अपडेट हेटौंडा अस्पतालको नयाँ वेबसाइट सञ्चालनमा आएको छ ।

सि.नं.

पद

तह

सेवा

समुह

उपसमुह

साविक

प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट जनरलिष्ट

११

स्वास्थ्य

मे. जनरलिष्ट

 

मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट

९/१०

स्वास्थ्य

ज.हे.स

 

कन्सल्टेनट जनरल फिजिसियन

९/१०

स्वास्थ्य

मेडिसिन

ज.मे.

कनसल्टेन्ट पेडियाट्रिसियन

९/१०

स्वास्थ्य

पिडियाट्रिक्स

पे.मे.

कनसल्टेन्ट अब्स तथा गाइनो

९/१०

स्वास्थ्य

अब्स तथा गाइनो

 

कनसल्टेन्ट जनरल सर्जन

९/१०

स्वास्थ्य

सर्जरी

ज.स.

कनसल्टेन्ट अर्थोपेडिक सर्जन

९/१०

स्वास्थ्य

सर्जरी

अर्थो. स.

कनसल्टेन्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट

९/१०

स्वास्थ्य

एनेस्थेसियोलोजी

 

कनसल्टेन्ट साइक्याट्रिक

९/१०

स्वास्थ्य

साइक्याट्री

 

१०

कनसल्टेन्ट रेडियोलोजिष्ट

९/१०

स्वास्थ्य

रेडियोलोजी

 

११

मेडिकल अधिकृत

स्वास्थ्य

ज.हे.स.

 

१२

डेन्टल सर्जन

स्वास्थ्य

डेन्टिष्ट्री

 

१३

मेडिकल टेक्नोलोजिष्ट

७/८

स्वास्थ्य

मे.ल्या.टे.

 

१४

सिस्टर

७/८

स्वास्थ्य

नर्सिङ्ग

ज. नर्सिङ्ग

१५

फिजियोथेरापिष्ट

७/८

स्वास्थ्य

फिजियोथेरापी

 

१६

नायब सुब्बा

राप. अनं. प्र.

प्रशासन

सामान्य प्रशासन

 

१७

लेखापाल

राप. अनं. प्र.

प्रशासन

लेखा

 

१८

कम्प्युटर अपरेटर

राप. अनं. प्र.

प्रशासन

विविध

 

१९

ल्याब टेक्निसियन

५/६

स्वास्थ्य

मे.ल्या.टे.

 

२०

रेडियोग्राफर

५/६

स्वास्थ्य

रेडियोग्राफी

 

२१

डेन्टल हाइजिनिष्ट

५/६

स्वास्थ्य

डेन्टिष्ट्री

 

२२

एनेस्थेटिष्ट सहायक

५/६

स्वास्थ्य

विविध

एनेस्थेसिया

२३

स्टाफ नर्स

५/६

स्वास्थ्य

नर्सिङ्ग

ज. नर्सिङ्ग

२४

हेल्थ असिस्टेन्ट / सि.अ.हे.ब.

५/६

स्वास्थ्य

हे.ई.

 

२५

मेडिकल रेकर्डर सहायक

५/६

स्वास्थ्य

मे. रेकर्डस

 

२६

फार्मेसी सुपरभाइजर

५/६

स्वास्थ्य

फार्मेसी

 

२७

बायोमेडिकल टेक्निसियन

५/६

स्वास्थ्य

विविध

 

२८

खरिदार

राप. अनं. द्वि.

प्रशासन

सामान्य प्रशासन

 

२९

ल्याब असिस्टेन्ट

४/५

स्वास्थ्य

मे.ल्या.टे.

 

३०

डार्करुम सहायक

४/५

स्वास्थ्य

रेडियोग्राफि

 

३१

अ.न.मी

४/५

स्वास्थ्य

नर्सिङ्ग

क. नर्सिङ्ग

३२

अ.हे.ब.

४/५

स्वास्थ्य

हे.ई.

 

३३

हलुका सवारी चालक

श्रेणी विहिन

इन्जिनियरिङ्ग

मे./ज.मे.

 

३४

कार्यालय सहयोगी

श्रेणी विहिन

प्रशासन

सामान्य प्रशासन

 

११

जम्मा

 

 

 

 

५९